ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

De koper heeft bij een online aankoop het recht om zijn/haar aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. Dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden vallen ten laste van de koper.

Ondernemingsgegevens:

De Prêtre Orthopedie nv

Monnikenwerve, 171

8000 Brugge

info@houseoffeet.be

www.houseoffeet.be

www.schaeps.be

0032 50 31 68 00

BE0415794755

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Onder algemene voorwaarden wordt verstaan:

Koper: Iedere persoon of rechtspersoon die met De Prêtre nv in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website.

Product: Het object van één of meerdere overeenkomsten.

Verkoper: De Prêtre Orthopedie nv

De Prêtre Orthopedie behoudt zich het recht om de verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling te allen tijde te kunnen wijzigen. Daarnaast heeft het op ieder ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het online assortiment en op elke aankoop die de koper online plaatst bij De Prêtre Orthopedie Nv. Door het gebruik van de website van De Prêtre Orthopedie Nv en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere bepalingen, voorwaarden en prijzen.

Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

De Prêtre Orthopedie Nv is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

De Prêtre Orthopedie Nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De Prêtre Orthopedie Nv draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

De Prêtre Orthopedie Nv is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

 

PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

De verkoper heeft het recht de prijzen die voorkomen op de website aan te passen indien omstandigheden, onafhankelijk van haar wil, de kostprijs van de producten doet stijgen. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld.

 

AANBOD

Elk aanbod geldt enkel voor kopers die woonachtig zijn in de Europese Unie. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantenservice via depretre@depretre.be of telefonisch via 050 31 68 00.

De Prêtre Orthopedie Nv is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De koper zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

De Prêtre Orthopedie Nv is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

OVEREENKOMSTEN

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

De koper en De Prêtre Orthopedie Nv komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van De Prêtre Orthopedie Nv gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

ONLINE AANKOPEN

De koper heeft de mogelijkheid om de producten uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de koper zijn bestelling heeft ingevoerd door op ‘koop nu’ te klikken. Nadien ontvangt de koper een bevestigingsmail van De Prêtre Orthopedie Nv voor zover de bestelling kan worden aanvaard. De producten worden thuis bij de koper geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leveringsplaats.

BETALING

Bij het plaatsen van de bestelling heeft de koper de keuze tussen volgende manieren van betaling:

De producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald met een kredietkaart of een bankkaart. De koper is verplicht het nummer van zijn/haar Visa of Mastercard op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd. De voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever zijn hier steeds van toepassing. De Prêtre Orthopedie Nv is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

De Prêtre Orthopedie Nv kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

In geval van niet tijdige betaling is De Prêtre Orthopedie Nv bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Bij niet of niet tijdige betaling is de koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die De Prêtre Orthopedie Nv, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

LEVERING EN LEVERINGSTIJD

De levering van de producten gebeurt door GLS op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien er aan specifieke voorwaarden van de levering moet voldaan worden kan dit via het trackingsysteem van GLS aangeduid worden.

De koper erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de producten de algemene voorwaarden van levering van de verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.

De Prêtre Orthopedie Nv neemt de verbintenis op zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 7 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan vermelde richttermijn.

De verzendkosten voor de levering van producten zijn gratis binnen België vanaf 150 euro.

 

GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering, aan De Prêtre Orthopedie Nv schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. De koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden.

 

RECHT VAN VERZAKING

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de koper het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, gifts en verpakkingsmaterialen dienen toe te worden gevoegd bij de retourzending.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.

Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres. Hierbij dient de koper zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat De Prêtre Orthopedie de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.

Retouradres:
De Prêtre Orthopedie Nv
Monnikenwerve, 171
8000 Brugge

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor producten aangekocht in de webshop.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor rekening van de koper. Indien de koper de aangekochte producten komt omruilen in de winkel van De Prêtre Orthopedie Nv, is dit gratis.

Producten moeten in de originele staat worden teruggebracht of teruggezonden, dit wil zeggen ongedragen en onbeschadigd. Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Ook het factuur en het retourformulier moeten steeds worden toegevoegd.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gedragen schoenen of lederwaren
 • schoenen met (licht) beschadigde zolen
 • schoenen zonder oorspronkelijke verpakking
 • schoenen waarvan toebehoren zoals zolen, veters, extra zakjes ontbreken
 • schoenen die door verkeerd gebruik zijn beschadigd
 • lederwaren die gebruikt werden
 • lederwaren met een verbroken zegel
 • lederwaren waarvan de oorspronkelijke verpakking werd beschadigd

De Prêtre Orthopedie Nv is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

 

GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

Voor producten die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper bij gebreken vooraf contact op te nemen met de klantenservice via info@houseoffeet.be of telefonisch via 050 31 68 00 waarna de koper het product (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan De Prêtre Orthopedie Nv, Monnikenwerve, 171, 8000 Brugge.

De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten eigendom blijven van de koper.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gedragen schoenen of lederwaren
 • schoenen met (licht) beschadigde zolen
 • schoenen zonder oorspronkelijke verpakking
 • schoenen waarvan toebehoren zoals zolen, veters, extra zakjes ontbreken
 • schoenen die door verkeerd gebruik zijn beschadigd
 • lederwaren die gebruikt werden
 • lederwaren met een verbroken zegel
 • lederwaren waarvan de oorspronkelijke verpakking werd beschadigd

De Prêtre Orthopedie Nv is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Elk gebrek dient binnen de 2 maanden vanaf de dag van vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

OVERMACHT

In geval van overmacht is De Prêtre Orthopedie Nv niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. De Prêtre Orthopedie Nv is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

PRIVACY

De Prêtre Orthopedie Nv behoudt zich het recht om, uitsluitend voor intern gebruik, gegevens van de koper te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks. Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper verbonden zijn.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantenservice van De Prêtre Orthopedie Nv.

KLANTENSERVICE

De klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer 050 31 68 00, via e-mail op info@houseoffeet.be of per post op het volgende adres De Prêtre Orthopedie Nv, Monnikenwerve 171, 8000 Brugge.

WIJZIGING VOORWAARDEN

De Prêtre Orthopedie Nv kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de koper van deze nieuwe voorwaarden.

BEWIJS

De koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De exclusieve eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder verstaan we ook vergoeding van rente en kosten.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf de levering. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Prêtre Orthopedie Nv te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de website van de verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de verkoper.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

Kopers die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen website en de website van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de verkoper.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de website van de verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de verkoper.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank te Antwerpen bevoegd.

PRODUCTEN, INHOUD EN SPECIFICATIES

Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft.

Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan, biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de koper te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken.

MERKENRECHT

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo’s die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen. Overige handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectieve eigenaren.

DIVERSE BEPALINGEN

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan De Prêtre Orthopedie Nv op vermeld adres of naar het e-mail adres info@houseoffeet.be.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.